pagtataksil marital infidelity nicolas and de vega law offices

Ang Krimen na Pagtataksil sa Asawa

Ang pagtataksil sa asawa ay isang krimen sa Pilipinas. Ang pakikipag-relasyon nang isang kasal na lalaki o babae sa iba ay pinaparusahan nang ating batas.  Hanggat walang hatol ang isang korte na pinapawalang bisa ang kasal, hindi malaya ang isang kasal na babae o lalaki na sumama sa iba.   Ang adultery ay isang krimen […]

Read More
Contact us Now!

Contact Form